Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Poniżej zawarte są informacje o przetwarzaniu danych osobowych, których Administratorem jest Szkoła Podstawowa w Zamieniu z siedzibą w Zamieniu przy ul. Waniliowej 7 (dalej Szkoła)

Szkoła dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych dzieci i Państwa podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

Ze Szkołą można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@spwz.edu.pl, lub pisemnie na adres siedziby.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych Iwoną Zawistowską poprzez adres email: iod@spwz.edu.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

Szkoła może przetwarzać Państwa dane osobowe, jak określono to poniżej, jak również jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa, lub na późniejszym etapie.

Szkoła przetwarza dane w celu:

Dzieci i rodziców:

 • rekrutacji uczniów, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz w ważnym interesie publicznym, na podstawie prawa;
 • realizacji obowiązku oświatowego i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, organizacji pracy szkoły, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz w ważnym interesie publicznym, na podstawie prawa;
 • W celu świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz w ważnym interesie publicznym, na postawie prawa;
 • Monitorowania spełnienia obowiązku szkolnego, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze;
 • Udzielenie wsparcia materialnego i wypłaty stypendiów, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz w ważnym interesie publicznym na podstawie przepisów prawa;
 • Organizacji egzaminów, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz w ważnym interesie publicznym na podstawie przepisów prawa;
 • organizacji zajęć dla ucznia nie posiadającego obywatelstwa polskiego, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
 • Organizacji wycieczek szkolnych i innych form turystyki, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w przypadku przekazania informacji o stanie zdrowa dziecka, dane będą przetwarzane na podstawie zgody rodziców;
 • Umożliwienia uczniom korzystania ze szkolnej biblioteki, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z  przepisu prawa;
 • Umożliwienia uczniom udziału w konkursach i olimpiadach, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze lub na podstawie zgody lub na zasadach określonych w regulaminie konkursów/olimpiady;
 • Udzielenia pierwszej pomocy i dokumentowania wypadków uczniów na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w ważnym interesie publicznym na podstawie prawa, a także ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą;
 • Organizacji stołówki szkolnej i wydawania posiłków, na podstawie niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 • Organizacji świetlicy, na podstawie niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 • Organizacji dowozów uczniów, na podstawie niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 • prowadzenia korespondencji i odpowiadania na zapytania kierowane do Szkoły, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków pranych ciążących na administratorze;
 • promocji Szkoły i osiągnięć uczniów, na podstawie dobrowolnej zgody;
 • umożliwienia korzystania z programów organizowanych przez szkołę tj. „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa”, i inne, na podstawie dobrowolnej zgody.
 • zapewnienia uczniom komfortu i bezpieczeństwa podczas przebywania w szkole, Szkoła będzie przetwarzać dobrowolnie przekazane informacje o chorobach przewlekłych i stanie zdrowia, na podstawie zgody;
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych w szkole, na podstawie ich niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym a także na podstawie ich niezbędności do wykonania obowiązków ciążących na administratorze;
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych w szkole, na podstawie ich niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym a także na podstawie ich niezbędności do wykonania obowiązków ciążących na administratorze;
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i ochrony mienia, przetwarzany jest wizerunek w ramach monitoringu, na podstawie ich niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

Kontrahenci i Inni

 • wyłonienia dostawcy usług i towarów, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności wynikającego przepisów Prawa zamówień publicznych;
 • zawarcia i realizacji usług objętych umową, na podstawie ich niezbędności do zawarcia i wykonania umowy;
 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, na podstawie ich niezbędności do zawarcia i wykonania umowy w której osoba jest stroną lub występuje jako reprezentant strony (w tym prokurent, pełnomocnik) lub występuje jako pracownik/współpracownik strony;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych, weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 • prowadzenia korespondencji i odpowiadania na zapytania kierowane do Szkoły, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z przepisu prawa;
 • właściwiej identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dzieci, na podstawie ich niezbędności do wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym i na podstawie ich niezbędności do wypełnienia obowiązków prawnych (imię, nazwisko i nr dowodu- przekazywane przez rodziców).
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i ochrony mienia, przetwarzany jest wizerunek w ramach monitoringu, na podstawie niezbędności do wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym;

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od podstawy ich przetwarzania i wynosi:

 • dane przetwarzane w związku z wykonaniem  umowy o współpracy ze Szkołą– przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
 • dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).
 • dane przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, do czasu jej wycofania lub realizacji celu dla jakiego zostały zebrane;
 • Dane z monitoringu przetwarzane są przez maksymalnie 3 miesięcy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami;
 • w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez pocztę elektroniczną, Szkoła będzie przechowywać  w zależności od przedmiotu sprawy, przez okres roku lub do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń;
 • dane takie jak w szczególności, informacje o osobach upoważnionych do odbioru dzieci, informacje o korzystaniu ze stołówki, świetlicy, dowozach uczniów będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, czyli do zakończenia roku szkolnego

Szczegółowe okresy przechowywania danych określa instrukcja kancelaryjna dostępna w sekretariacie Szkoły.

Prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

 • prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Szkoły potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez Szkołę przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Szkołę wykorzystuje Państwa dane osobowe. Szkoła może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
 • prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od Szkoły niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Szkoła umieściła błędne imię i nazwisko  na świadectwie); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie;
 • prawo do usunięcia danych– umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Szkoła potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania Szkoły przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. Szkoła jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych;
 • prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Gmina Lesznowola, GOPS, firmy hostingowe i z branży IT dostarczające oprogramowanie np. dziennik elektroniczny, aplikacje edukacyjne i do obsługi administracyjnej szkoły, podmioty prowadzące serwisy społecznościowe tj. Facebook i Youtube, firmy serwisujące i obsługujące monitoring, Towarzystwa Ubezpieczeń, Biura podróży, podmioty organizujące wycieczki, konkursy, olimpiady, firmy świadczące usługi BHP, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń,

Transfer danych

Szkoła może przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję. Mogą Państwo uzyskać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie danych lub informację o miejscu jego udostępnienia.

Obowiązek podania danych

Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałym zakresie podanie danych jest obowiązkowe.

Skip to content