Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności spwz.edu.pl

Szkoła Podstawowa w Zamieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spwz.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word lub są skanami dokumentów.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Waniliowej oznaczone literami A; B i C. Przy wejściach znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia B. Dalsze przejście dostępne jest dla osoba z niepełnosprawnością ruchową oraz dla wózków inwalidzkich.
 3. Budynek składa się z trzech segmentów: A; B; C – jest trzy kondygnacyjny. Klatki schodowe są szerokie, wyposażone w poręcze, schody oznaczone są kontrastowo taśmą czarno-żółtą. W segmentach A i C budynku znajduje się winda. Segment B nie posiada windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w każdym segmencie i na każdej kondygnacji.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 9. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami na terenie budynku SP w Zamieniu może liczyć na pomoc obsługi szkoły.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szkoła Podstawowa w Zamieniu.
 • E-mail: sekretariat@spwz.edu.pl
 • Telefon: 22 112 43 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa w Zamieniu
 • Adres: Waniliowa 7, 05-500 Zamienie
 • E-mail: sekretariat@spwz.edu.pl
 • Telefon: 22 112 43 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content