Pielęgniarka szkolna


W roku szkolnym 2023/24 planowo, odbędzie się 6 zabiegów fluoryzacji. Wszystkie dzieci w klasach 1-6, których rodzice nie wyrazili sprzeciwu na wykonywanie tego zabiegu, będą uczestniczyły w grupowej profilaktyce nadzorowanego fluoryzowania zębów. O wszelkich zmianach decyzji dotyczących zabiegu fluoryzacji, proszę mnie informować. (mailowo, telefonicznie, w formie pisemnej)

Używam żelu Elmex z aminofluorkami do miejscowej fluoryzacji szkliwa, o zawartości fluoru 12,5 mg /g (Olaflur+Dectaflur+Natrii fluoridum)

Szczoteczki do fluoryzacji są jednorazowe, bardzo miękkie, nie ranią dziąseł. Doskonale się sprawdziły w poprzednim roku szkolnym i są higienicznym uzupełnieniem grupowego szczotkowania zębów. Szczoteczki te są zakupione przez Radę Rodziców, dzięki czemu dzieci nie muszą pamiętać o przynoszeniu własnych.

3-6 październik

14-17 listopad

2-5 styczeń

Klasy I  – wtorki

Klasy IIB, IIC, IID, IIE, VC, VI C – środy

Klasy IIIA, IIIB, VB, VIA, VIB, IIA  – czwartki

Klasy IIIC, IIID, IVA, IVB, IVC, VA – piątki

Nie są to terminy ścisłe, mogą ulec zmianie z powodu różnych wydarzeń szkolnych i kwestii organizacyjnych.

4 zabieg 20-23 luty

5 zabieg 9-12 kwiecień

6, ostatni zabieg  21-24 maj


Szanowni Państwo,

od 1 czerwca 2023 r. wprowadzono bezpłatny program szczepień przeciw HPV dla dzieci.

Jest to niezwykle ważny krok w prewencji nowotworów. Szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV (ludzki wirus brodawczaka) są bezpłatne dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat i prowadzone przez poradnie POZ.


W dalszym ciągu realizowany jest Program Leczenia Otyłości w CZD. Rodzice wraz z dziećmi mogą się zgłaszać ze skierowaniem od lekarza rodzinnego z rozpoznaniem OTYŁOŚĆ. Proszę o zapoznanie się ze szczegółami programu.


Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie prawni Uczniów

Z dniem 12.09.2019 r weszła w życie ustawa z dn. 12.04.2019r o opiece zdrowotnej nad uczniami. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

Zgodnie z wolą ustawodawcy, opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest realizowana w zakresie określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24.09.2013 oraz 21.03.2019r i obejmuje:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz w klasie III, V, VII szkoły podstawowej, w klasie I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;

2) opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

 3) udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowanych lub zatruciach u uczniów;

 4) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;

 5) grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym u uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej;

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

Osoba sprawująca opiekę nad uczniami zobowiązana jest do przestrzegania praw pacjenta  o których mowa w ustawie z dnia 06.11.2008r,  a w szczególności do zachowania  tajemnicy medycznej i poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania świadczeń.

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi o której mowa w art.20 , wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Druk zgody  do pobrania tutaj:

Zgodnie  brzmieniem art.7 ustawy z dnia 12.04.2019 roku rodzicom, albo pełnoletnim uczniom przysługuje prawo zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu odnośnie zakresu sprawowanej opieki zdrowotnej nad uczniem. Sprzeciw winien zostać złożony przez rodzica lub prawnego opiekuna w formie pisemnej, bezpośrednio u świadczeniodawcy, tj. w gabinecie pielęgniarki szkolnej.  Złożenie rezygnacji z opieki pielęgniarki skutkuje nieudzielaniem świadczeń. W stanach  zagrożenia życia dziecka, sprzeciw ten nie obowiązuje.

W przypadku braku sprzeciwu na objęcie dziecka opieką, proszę o wypełnienie i przekazanie pielęgniarce Karty Wywiadu Zdrowotnego Ucznia. Dane uzyskane z wywiadu posłużą do realizacji wyżej wymienionych świadczeń.  Pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych. Udostępnione dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Druk wywiadu zdrowotnego ucznia do pobrania tutaj:


Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej mieści się w gabinecie 110, I p.

Godziny pracy gabinetu w roku szkolnym 2023/24

Wtorek                8.00-14.00

Środa                    8.00 – 14.00

Czwartek             8.00 – 15.00

Piątek                   8.00 – 14.00

Kontakt mailowy:   pielegniarka@spwz.edu.pl

Kontakt telefoniczny :   22 112 43 44


Etapy edukacyjne i zakres badań przesiewowych:

Klasa 0  – ocena gotowości szkolnej i kwalifikacja do zajęć ruchowych. – Wysokość i waga ciała – centyle i BMI, ostrość wzroku, Cover test, odbicie światła na rogówkach, słuch – test szeptem, ocena układu ruchu w kierunku skoliozy (badanie skoliometrem), koślawości kolan, stóp płasko – koślawych, ocena ciśnienia tętniczego krwi.

Jeżeli w klasie 0 nie był wykonany bilans, wykonuje się go w I klasie.

Klasa III – wysokość i masa ciała, centyle, BMI, ostrość wzroku, widzenie barw, ocena układu ruchu (badanie skoliometrem), ciśnienie tętnicze krwi.

Klasa V – wysokość i masa ciala, centyle, BMI, ocena układu ruchu, ostrość wzroku, widzenie barw, ciśnienie tętnicze krwi.

W klasie V nie wykonuje się bilansu, tylko badania przesiewowe; nieprawidłowości powinny być konsultowane z lekarzem.

Klasa VII – wysokość i masa ciała, centyle, BMI, ostrość wzroku, słuch – test szeptem, ocena układu ruchu, ciśnienie tętnicze krwi.

Bilans w VII klasie pozwala na ocenę zdolności do dalszego kształcenia się  lub nauki wybranego zawodu.

Bilanse zdrowia nie są badaniami obowiązkowymi, są jednak zalecane przez lekarzy i Ministerstwo Zdrowia.

Profilaktyka fluorkowa odgrywa ważną rolę w zwalczaniu próchnicy zębów. W szkole odbywa się ona metodą grupowego  nadzorowanego szczotkowania zębów 6 razy w roku szkolnym, co 6 tygodni preparatem  ze związkami fluoru. (w zależności od dostępności najczęściej są to Elmex żel, czy Fluormex żel) Z uwagi na indywidualnie wykonywaną fluoryzację u dzieci  w gabinetach stomatologicznych czy  inne kwestie, rodzic może nie wyrazić zgody na ten zabieg. W takim przypadku proszę o informację w formie pisemnej.


TEMAT BUMERANG – wszawica i jej profilaktyka

Dobre nawyki higieniczne i wiedza na temat wszawicy pozwolą na wczesne wykrycie obecności pasożytów i ich szybką eliminację. Najprostszym sposobem zapobiegania wszawicy jest w pierwszej kolejności edukacja, która powinna doprowadzić do powstania właściwych nawyków higienicznych od najmłodszych lat, związanych z korzystaniem z rzeczy osobistych (grzebienie, szczotki do włosów, ozdoby do włosów, itp.), zwłaszcza nakryć głowy.

Kolejnym krokiem jest systematyczna kontrola i sprawdzanie skóry głowy, a także właściwa jej pielęgnacja poprzez mycie włosów w miarę indywidualnych potrzeb (ale nie rzadziej niż raz w tygodniu), stosowanie odżywek ułatwiających rozczesywanie, codzienne czesanie i szczotkowanie włosów, związywanie długich włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację.

Jak zapobiegać wszawicy?

Zastosowanie kilku prostych zasad może uchronić nas i nasze dzieci przed wszawicą:

  • dokonuj systematycznych przeglądów włosów dziecka (zwłaszcza okolic karku, skroni, za uszami),
  • staraj się pamiętać o codziennym wyczesywaniu włosów,
  • podczas zabawy z innymi dziećmi, treningów, zajęć grupowych, upinaj lub związuj włosy dziecka,
  • przypominaj dzieciom o przestrzeganiu zasad higieny osobistej,
  • uczulaj dzieci, aby nie wymieniały się z rówieśnikami rzeczami osobistymi (np. szczotką, grzebieniem, czapką).

Czego nie należy robić?

Stosować u ludzi preparatów przeciw wszawicy przeznaczonych dla zwierząt. Mogą one działać toksycznie i/lub drażniąco na skórę głowy i przynosić skutki odwrotne do zamierzonego, a tym samym przedłużać i utrudniać leczenie.

Piętnować osoby dotkniętej wszawicą i jej rodziny. Wszawica może wystąpić w każdym środowisku niezależnie od statusu ekonomicznego i poziomu higieny. Powszechnie występująca stygmatyzacja pacjentów ze zdiagnozowaną wszawicą jest główną przyczyną braku wymiany informacji i tym samym utrudnia w znacznym stopniu podjęcie czynności mających na celu leczenie i zapobieganie tym pasożytom.

Dlaczego wszawica powraca?

Dbałość o higienę osobistą i status społeczny nie mają wpływu na częstość występowania wszawicy. Może się nią zarazić każda osoba przez kontakt z chorym lub jego rzeczami osobistymi. Zarażenie następuje w wyniku bliskiego kontaktu z chorym lub jego rzeczami osobistymi, ponadto zarażeniu się wszawicą sprzyjają duże skupiska ludzkie.

Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała systematyczna kontrola czystości skóry i włosów dokonywana przez rodziców lub opiekunów.

Skip to content