„Razem przez świat” – Projekt Ogólnopolski realizowany w klasie 0a

Założenia projektu „Razem przez świat”

Świat otwiera się nam jak książka. Trzeba tylko przewracać kartki. Nie wystarczy jednak tylko oglądać obrazki, ale trzeba zgłębiać jej treść. Poznawanie świata więc, to nie tylko „czytanie”, trzeba wchodzić z ludźmi w interakcje, uczestniczyć w życiu społecznym, znać normy i reguły postępowania, potrafić współpracować z innymi, uzgadniać wspólną drogę działania, przyjmować odpowiedzialność za wspólne działanie i jego efekty, tworzyć więzi z bliskimi, kolegami, przyjaciółmi, rodakami. Jesteśmy dziedzicami kultury i tradycji naszych przodków, należy umieć ją kontynuować. Najpierw jednak trzeba dobrze ją poznać.

Współczesny świat dostarcza wielu sprzecznych wzorców, w których łatwo się pogubić. Dzieci w młodszym wieku szkolnym są otwarte na nowe doświadczenia i podatne na oddziaływania wychowawcze. Ucząc więc je, jak najwcześniej, wartości moralnych, kształtujemy lepszych ludzi, pozwalamy im zbudować mocny i prawy charakter. Dzięki nim będą stawiać sobie dobre cele i podejmować słuszne decyzje, będą bardziej wrażliwi na piękno i zagadki tego świata. Każdy z nas jest odrębną istotą i jedyną w swoim rodzaju.

 Każdy z nas posiada indywidualne cechy osobnicze, własny wygląd, własny system wartości życiowych oraz bardzo zróżnicowane postawy wobec otaczającego świata. Potrzebne są więc nam drogowskazy, które nauczą nas otwartości i tolerancji. Człowiek tolerancyjny bowiem (według H.Hamer1 ), to ktoś kto potrafi w pełni uszanować inne od własnych wierzenia, upodobania, zwyczaje i nie dyskredytuje innych ludzi dlatego, że różnią się od niego kolorem skóry, wyglądem zewnętrznym, stanem zdrowia, miejscem zamieszkania czy sposobem bycia. Innymi słowy człowiek tolerancyjny jest pozbawiony uprzedzeń.

Tolerancja jest postawą aktywną – wyrażeniem szacunku, zrozumienia i akceptacji dla inności oraz usiłowaniem zbudowania dobrych stosunków i chęcią współdziałania mimo istniejących różnic i rozbieżności.

Głównym założeniem projektu „Razem przez świat” jest właśnie budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi poprzez wszechstronny rozwój osobowości, który pomoże nie tylko w zrozumieniu siebie i innych, ale także w poznawaniu świata i jego kultury.

W projekcie duży nacisk kładzie się również na odnajdywanie, poprzez poznanie społeczności rodzinnej, lokalnej, narodowej, państwowej i europejskiej, swojego miejsca w świecie.

Wszyscy jednak jesteśmy istotami społecznymi. Nasze działania i myślenie muszą mieć również charakter społeczny. Dzieci muszą się nauczyć brać pod uwagę nie tylko to, co same myślą, ale również co myślą inni. Im lepiej dziecko zrozumie własne emocje, tym lepiej zrozumie emocje innych i tym większe będzie prawdopodobieństwo, że w przyszłości z powodzeniem będzie nawiązywać kontakty. Im więcej ma wiary w siebie, tym łatwiej rozwiązuje problemy i działa twórczo. Kiedy wiele rzeczy robi się wspólnie, łatwiej nawiązywać przyjaźnie i łatwiej osiągnąć sukces.

Zajęcia w ramach projektu pozwolą wszystkim dzieciom, niezależnie od płci, czy stanu zdrowia, nie tylko być koło siebie, ale być razem, czuć się bezpiecznie, wspólnie przeżywać radości i smutki, współpracować, negocjować, dzielić się zadaniami w grupie, odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości.

Jednocześnie poprzez wychowanie patriotyczne i europejskie będzie można przygotować dzieci do bycia odpowiedzialnymi obywatelami, znającymi swój kraj i kontynent, którzy szanować będą drugiego człowieka i jego prawa oraz aktywnie włączać się w życie wspólnoty państwowej, europejskiej i ogólnoludzkiej

Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 m.in.:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Cele projektu

Cele ogólne :

1. Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem.

2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich zrozumienie.

3. Inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Cele szczegółowe :

➢ poznanie siebie, odkrywanie swoich mocnych stron

➢ integracja klasy (grupy), budowanie atmosfery życzliwości, akceptacji, bezpieczeństwa

➢ uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego oraz wspólnoty lokalnej

➢ wzmacnianie poczucia więzi z narodem, kulturą, historią Polski

➢ ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej

➢ poszerzenie wiedzy uczniów na temat Polski i wybranych państw europejskich (położenie kraju, stolica, symbole narodowe, język, zabytki, ciekawostki, znane postacie w dziedzinie literatury, muzyki, sztuki i nauki, wytwory sztuki i kultury)

➢ poznanie przez uczniów obyczajów i życia Europejczyków, szczególnie dzieci (nauka, zabawa, sposoby spędzania wolnego czasu, obchody świąt i innych uroczystości, charakterystyczne potrawy kuchni krajów europejskich – porównywanie z polskimi)

➢ umiejętność tolerowania odmiennych opinii i przekonań

➢ akceptowanie różnorodności wśród ludzi – wyglądu, koloru skóry, niepełnosprawności, płci

➢ rozumienie i szanowanie praw innych ludzi, kształtowanie postawy tolerancji wobec obyczajów, religii

➢ budzenie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej

➢ inspirowanie do samodzielnego poszukiwania, selekcji i gromadzenia informacji na określony temat

➢ kształtowanie umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy

➢ rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli

➢ zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnej nie tylko w działaniach projektowych

➢ nawiązanie współpracy z innymi klasami (grupami) z całej Polski.

Moduł I: Ja i mój świat – Dzień kropki

Moduł II: W mojej klasie

Kronika-avatary-0a

Moduł III: W mojej szkole – Szkolni przyjaciele
„Kiermasz Świąteczny”

Moduł IV: Zwierzęta w mojej rodzinie

Moduł VI: Moja Ojczyzna

1 listopada 1918 r. to bardzo szczęśliwa data dla wszystkich Polaków.

Właśnie tego dnia, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Dlatego też każdego roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe – Święto Niepodległości. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. 

W klasie 0 a w dniach poprzedzających święto dzieci, zapoznały się z wydarzeniem historycznym z dnia 11 listopada 1918 r.. Poznały postać Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przypomniały sobie znaczenie symboli narodowych. Wysłuchały również pieśni legionowej pt. „Przybyli ułani”. Odśpiewały hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego” pamiętając przy tym o zachowaniu należytej postawy.

Na koniec dzieci wykonywały prace plastyczne: godło i flagę Polski, kotyliony, oraz wykonały  grupowy projekt „ POLSKA- MOJA OJCZYZNA”.

Moduł VI: Pierwszy dzień wiosny

Moduł VII: Razem do Europy- Jesteśmy w Unii Europejskiej

Skip to content